Expenses.to

Podmienky používania


I. Vymedzenie základných pojmov

1. Služba - online evidencia výdavkov
1. Služba - online evidencia výdavkov
3. Prevádzkovateľ:
Web Site Design s.r.o.
Sibírska 23, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 749 890
IČ DPH: SK2020230509
(ďalej len ako „poskytovateľ”)
4. Užívateľ - fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke expenses.to a využíva jej služby
 

II. Ochrana osobných údajov

1.)
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že nevyžaduje v rámci registrácie na internetovej stránke Expenses.to žiadne osobné údaje a prístup je anonymný. Pri registrácii sa vyžadujú od užívateľa údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Užívateľ registráciou súhlasí s uložením svojich údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne.
2.)
Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto údajov a ich uložením do internej databázy poskytovateľa.
 

III. Užívateľská zmluva

1.)
Zmluvné strany Zmluvnými stranami užívateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ tak, ako je uvedené článku I. týchto Všeobecných podmienok používania.
 

IV. Predmet zmluvy

1.)
Predmetom užívateľskej zmluvy je poskytnutie služby, ktorá umožňuje jednoducho a rýchlo evidovať výdavky užívateľa a viesť evidenciu svojich nákladov.
2.)
Detailné informácie o predmetnej službe sú záujemcovi a užívateľovi prístupné na hlavnej stránke expenses.to.
 

V. Práva a povinnosti užívateľa

1.)
Užívateľ je povinný pri objednávke (registrácii) služby korektne vyplniť požadované údaje.
2.)
Používateľ sa zaväzuje pre jednu fyzickú osobu vytvoriť na Expenses.to len jeden účet.
3.)
Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi neodvolateľný súhlas na zhromažďovanie, interpretovanie a publikovanie nazbieraných dát užívateľov služby. V prípade, že budú niektoré Vaše data použité, budú použité anonymne.
 

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa

1.)
Poskytovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.
2.)
Poskytovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.
3.)
Poskytovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.
4.)
Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať, interpretovať a publikovať nazbierané dáta pre štatistické účely.
 

VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

1.)
Cena za poskytnutie služby užívateľovi je bezodplatná.
2.)
Užívateľ si môže rozšíriť bezplatnú verziu na platenú verziu Premium.
3.)
Cena za platenú verziu Premium je stanovená vo výške 2.99 € vrátane DPH za 12 mesačné predplatné obdobie.
4.)
Platba je realizovaná výhradne prostredníctvom služby CardPay.
5.)
Prevádzkovateľ umožňuje využívať Premium verziu služby zdarma prvých 7 dní od registrácie za účelom vyskúšania Premium verzie služby. Vyskúšaním služby nevzniká užívateľovi žiaden záväzok uhradiť poplatky, ak sa službu rozhodne nevyužívať po uplynutí lehoty 7 dní.